مناسبت ها

مناسبت ها

تاریخ دقیق روز جهانی صلح در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی صلح در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی صلح در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۵ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی صلح در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۷ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۳ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز بزرگداشت شمس تبریزی در تقویم میلادی برابر است …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز آتش نشانی و ایمنی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز آتش نشانی و ایمنی در تقویم شمسی برابر است با : روز جمعه ۷ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز آتش نشانی و ایمنی در تقویم قمری برابر است با : روز جمعه ۱۳ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز آتش نشانی و ایمنی در تقویم …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز پاسدار در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز پاسدار در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۲۴ بهمن سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز پاسدار در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۳ شعبان سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز پاسدار در تقویم میلادی برابر است با : روز سه شنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی ناشنوایان در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی ناشنوایان در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۸ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی ناشنوایان در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۱۴ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی ناشنوایان در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۵ مهر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۱۱ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی جهانگردی در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز جهانی آلزایمر در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز جهانی آلزایمر در تقویم شمسی برابر است با : روز پنجشنبه ۳۰ شهریور سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز جهانی آلزایمر در تقویم قمری برابر است با : روز پنجشنبه ۵ ربیع الاول سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز جهانی آلزایمر در تقویم میلادی برابر است با : روز …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز پژوهش در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز پژوهش در تقویم شمسی برابر است با : روز شنبه ۲۵ آذر سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز پژوهش در تقویم قمری برابر است با : روز شنبه ۲ جمادی الثانی سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز پژوهش در تقویم میلادی برابر است با : روز شنبه ۱۶ دسامبر …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم شمسی برابر است با : روز سه شنبه ۱۵ اسفند سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم قمری برابر است با : روز سه شنبه ۲۴ شعبان سال ۱۴۴۵ تاریخ دقیق روز درختکاری در تقویم میلادی برابر است با : روز سه شنبه …

توضیحات بیشتر »

تاریخ دقیق شهادت حضرت علی علیه السلام در تقویم سال ۱۴۰۲ چه روزی است؟

تاریخ دقیق شهادت حضرت علی علیه السلام در تقویم شمسی برابر است با : روز چهارشنبه ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۲ تاریخ دقیق شهادت حضرت علی علیه السلام در تقویم قمری برابر است با : روز چهارشنبه ۲۱ رمضان سال ۱۴۴۴ تاریخ دقیق شهادت حضرت علی علیه السلام در تقویم میلادی …

توضیحات بیشتر »