تعبیر خواب ﺍقامتگاه

در این پست تعبیر خواب ﺍقامتگاه را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺤﻞ ﺍقامتی ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ , ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ , ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻼﺷﻬﺎﺑﺘﺎﻥ ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺰﻭﺩﻱ ﭘﻴﻐﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ , ﻭ ﺳﻔﺮﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

۴ ﺍﮔﺮ ﺯﻥ ﺟﻮﺍﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻬﻤﺖ ﻭ ﺍﻓﺘﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.