تعبیر خواب اسباب سفر

در این پست تعبیر خواب اسباب سفر را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﻟﻮﮎ ﺍﻭﻳﺘﻨﻬﺎﻭ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺩﻳﺪﻥ: ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻐﻞ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻴﮑﻨﺪ

ﺳﻔﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﺯﻳﺎﺩ: ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﺮﺝ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﺩﺭﺧﺎﻧﻪ: ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ: ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺑﻮﺩﻩ ﻣﻴﺸﻮﺩ.

ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ: ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺳﻌﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺩﻳﮕﺮ: ﻳﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺸﻘﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺥ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺿﺮﺭ ﻣﺎﻟﻲ

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﺣﻤﻞ ﻣﻴﺸﻮﺩ: ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺮﺍﺣﺘﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ: ۱- ﺍﺭﺙ ۲- ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ

ﻋﺸﺎﻕ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺭﻭﺍﺑﻄﺸﺎﻥ ﺑﻬﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ.

ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ: ﺩﺭ ﻣﻌﻼﻣﺎﺕ ﻭ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻗﺖ ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺳﻔﺮﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺭﺍﻫﺘﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *