تعبیر خواب ارواح

در این پست تعبیر خواب ارواح را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﺭﻭﺡ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻔﻴﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻫﻮﻳﺪﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺍﺳﺖ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺗﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻭ ﺑﻲ ﻭﻓﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

۴ ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻖ ﻭ ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ ﺧﻮﺩ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻭ ﺷﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻤﺎﺳﺖ , ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺑﺮﺩ.

۵ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺭﻭﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻭ ﺧﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻲ ﺯﻧﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﺳﺮﻱ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

۶ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺭﻭﺣﻲ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻧﺸﻮﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻴﺪ.

۷ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻛﻨﻴﺪ ﺭﻭﺡ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﺷﻤﺎ ﺳﺮﮔﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺎﺍﻣﻨﻲ ﻭ ﻧﻮﻣﻴﺪﻱ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

۸ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﻣﻮﺯﻳﻚ ﻣﻲ ﻧﻮﺍﺯﻧﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ , ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎﻧﺔ ﺷﻤﺎ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *