تعبیر خواب اردو

در این پست تعبیر خواب اردو را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺁﺯﺍﺩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺧﻮﺷﮕﺬﺭﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻴﺪ , ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻴﻔﺮﻱ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭ ﻣﻼﻝ ﺁﻭﺭ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺏ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻫﻲ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﻱ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻱ ﺗﺎﺭﻳﻚ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺘﺰﻟﺰﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻭ ﻓﺮﺩ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ.

۴ ﺍﮔﺮ ﺩﺧﺘﺮﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

۵ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺷﻮﻫﺮﺩﺍﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﻭﻱ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﺩ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﻣﻨﺶ ﻟﻜﻪ ﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻃﻼﻕ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *