تعبیر خواب آهنگ و رقص

در این پست تعبیر خواب آهنگ و رقص را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﺪ ﻣﻲ ﺭﻗﺼﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻃﻌﻢ ﺷﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭼﺸﻴﺪ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺳﻴﺎﻫﭙﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﺪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺧﻮﺷﻲ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ﻧﮕﺮﺍﻧﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.

۳ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻗﺺ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻱ ﺷﺎﺩ ﻭ ﭘﺮﺍﻣﻴﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

۴ ﺑﺎﻟﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﻗﺺ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮕﻲ ﺗﻨﺪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﻬﻮﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﺪ , ﻭ ﻫﺪﻑ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮﻳﺪ.

۵- ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﻨﺪﻯ ﻣﻰ‏ﺭﻗﺼﻴﺪ, ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺎﺩﻯ ﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻣﺪ.

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺍﺷﺘﻴﺪ, ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﻯ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ, ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺏ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺸﻖ ﺩﺍﻳﻢ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻣﻰ‏ﺑﺎﺷﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *