تعبیر خواب آشپزخانه

در این پست تعبیر خواب آشپزخانه را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ , ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺯﻧﻲ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺗﻤﻴﺰ ﻭ ﻣﺮﺗﺐ ﺍﺳﺖ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ, ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻏﻢ ﻭ ﻏﺼﻪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺷﺪ.

۳- ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﻏﺎﺗﯽ ﻣﻴﺎﻭﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ: ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﺷﺘﻲ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﺩ.

ﻳﻚ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻟﻲ: ﭘﻮﻝ

ﻳﻚ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺮﺗﺐ

ﻳﻚ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺮﺗﺐ: ﻳﻚ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﻴﺶ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

ﻳﻚ ﺷﻌﻠﻪ ﺁﺗﺶ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ: ﺍﮔﺮ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎﺭ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻳﻚ ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ: ﻏﻢ ﺑﺰﺭﮒ

ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻏﺬﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ: ﻏﻴﺒﺖ ﻭ ﭘﺮﮔﻮﻳﻲ

ﻳﻚ ﺳﺮ ﺁﺷﭙﺰ ﺩﺭ ﺁﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﻪ: ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺎﻡ ﺩﻋﻮﺕ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *