تعبیر خواب آزار

در این پست تعبیر خواب آزار را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در مجله نگاه نو همراه باشید.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ:
۱ ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﻛﺴﻲ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ , ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺯﺩ.

۲ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﺴﻲ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ , ﻋﻼﻣﺖ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ:
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻴﺪ: ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺍﻓﻜﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻣﻀﻄﺮﺑﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺒﺮﻳﺪ.

ﺷﻤﺎﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ۱- ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ۲- ﺧﻴﺎﻧﺖ

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ﺷﺎﺩﻱ

ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ﺿﺮﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻋﺸﻘﻲ

ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ: ﺷﺎﺩﻱ

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ: ﺧﻄﺮ ﺑﺰﺭﮒ

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ: ﺩﺷﻤﻨﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ.

ﻳﻚ ﺳﮓ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﺪ: ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺳﮓ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﻴﺪﻫﻴﺪ: ﺑﺎ ﺩﺷﻤﻨﺎﻧﺘﺎﻥ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻭ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﻳﺪ.

مطلب پیشنهادی

تعبیر خواب پاره

در این پست تعبیر خواب پاره را در اختیارتان قرار داده ایم. با ما در …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *